Werken aan geluk op de werkvloer gaat over meer dan het hier en nu

Aandacht voor het werkgeluk van medewerkers past bij organisaties die zich betrokken voelen bij actuele maatschappelijke vraagstukken. De inzet op werkgeluk is dan ook steeds vaker een onderdeel van duurzaam ondernemerschap. Hoe verhoudt de focus op werkgeluk zich tot het werken aan een inclusieve samenleving die rekening houdt met toekomstige generaties?

Picknicktafels in het bedrijfsrestaurant, tafeltennis in de vergaderkamer, een chief happiness officer in het HR-team, een hond om in de pauze te knuffelen. Organisaties die werk maken van werkgeluk ondernemen allerlei initiatieven om medewerkers blij te maken.De speciale programma's en activiteiten wekken wel eens de indruk dat werkgeluk een project is om de werkomgeving leuker te maken. Maar de aandacht voor werkgeluk is idealiter een onlosmakelijk onderdeel van de ambitie om als organisatie - samen met klanten en partners - een positief verschil te maken voor de samenleving. Zo denkt Facilicom Group er in ieder geval over. Als familiebedrijf heeft Facilicom Group van oudsher een langetermijnvisie en een sterk bewustzijn van de positieve impact die een organisatie kan hebben op mens en milieu. Dit perspectief geeft richting aan concrete acties om het plezier en de prestaties van medewerkers te vergroten.

Werkgeluk voor alle medewerkers

Werkgeluk is iets dat Facilicom Group iedereen gunt. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om de 30.000 medewerkers die het bedrijf in dienst heeft. Maar medewerkers die met plezier aan het werk zijn, leveren ook een bijdrage aan een inspirerende omgeving voor de klanten waar zij over de vloer komen. Happy people make happy people, zoals Facilicom Group dit spin-off effect samenvat. Op die manier stimuleert het werkgeluk van de één vervolgens het werkgeluk van de ander. Daar worden alle betrokkenen gelukkiger van - medewerkers, hun werkgevers én de mensen voor wie zij hun diensten verlenen. Want van blije gezichten op de werkvloer wordt uiteindelijk iedereen blij.Hoe zit het dan met het werkgeluk van mensen voor wie een baan geen vanzelfsprekendheid is? Via de sociale onderneming Buitengewoon krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning bij het vinden van een betaalde baan. Facilicom Group biedt daarvoor stages, werkervaringsplekken en banen, binnen de eigen divisies én bij relaties. Daarmee kunnen ook mensen die nu vaak niet kunnen meedoen toch ervaren wat werkgeluk betekent. Extra mooi: Buitengewoon komt voort uit een initiatief van medewerkers van Facilicom Group, die zich inzetten voor mensen die nu vaak nog aan de zijlijn staan.

Goede doelen doen mee

Via de Facilicom Foundation ondersteunt Facilicom Group ook partners die zich sterk maken voor de positie van kwetsbare groepen. Medewerkers van Facilicom Group, stichtingen en goede doelen kunnen bij de Facilicom Foundation een aanvraag indienen voor praktische en financiële ondersteuning van een initiatief dat het verschil maakt. Vorig jaar kregen zeventien projecten op verzoek van medewerkers een steuntje in de rug. Met deze bijdragen is onder andere lesmateriaal ontwikkeld voor de taalcoaching van statushouders. Met tien stichtingen heeft de Facilicom Foundation inmiddels een (langdurige) partnership. Deze stichtingen ontvangen financiële steun en daarnaast doen medewerkers van Facilicom Group er vrijwilligerswerk.

Werkgeluk als zorg voor de wereld

Als familiebedrijf met oog voor de lange termijn kijkt Facilicom Group niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar de wereld om ons heen en de toekomst die ons wacht. De inzet op werkgeluk is een langetermijnambitie die onlosmakelijk samenhangt met een zorg voor de planeet waarop we leven. Zonder een gezonde wereld kan er nu eenmaal ook geen werkgeluk zijn.Het brede perspectief op werkgeluk komt duidelijk naar voren in de doelstelling om als bedrijf in 2030 CO2-neutraal te zijn. De Nederlandse overheid wil dat de gebouwde omgeving in 2050 klimaautneutraal is. Dit is een uitvloeisel van het Parijse klimaatakkoord en noodzakelijk om de verdere opwarming van de aarde - en de ingrijpende klimaatverandering die daarmee samengaat - te beperken.Vanuit zijn CO2-ambitie zet Facilicom Group concrete stappen om de milieuprestaties van de organisatie te verbeteren. Zo is het plan om 100% duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte in te kopen en daarnaast zelf grootschalig schone energie op te wekken. Dat kan met onder andere windturbines, zonneparken, warmtecentrales, warmte-koude-opslag en batterij-opslag. De zonnepanelen op het pand aan de Geyssendorfferweg in Rotterdam, waar Facilicom Solutions is gevestigd, gaan bijvoorbeeld jaarlijks 95.000 kWh opwekken. Een extra bonus: alle initiatieven leveren expertise op waarmee Facilicom Group opdrachtgevers vervolgens gaat helpen om hún klimaatdoelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld als het gaat om energiebesparing en CO2-reductie.

Het geluk van een circulaire werkvloer

Ook circulaire activiteiten passen bij het werken aan een toekomst die ruim baan geeft aan werkgeluk voor iedereen. Het is de bedoeling dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is. Grondstoffen worden dan volledig hergebruikt en afval bestaat (dus) niet langer. Dat vraagt in veel gevallen een totaal andere manier van werken dan we nu gewend zijn.Om voorop te lopen in deze ontwikkeling past Facilicom Group in toenemende mate circulaire principes toe in de eigen bedrijfsvoering en dienstverlening. Als onderdeel van de ambitie om alle gebouwen van de Facilicom Group te verduurzamen wordt bijvoorbeeld het kantoor van Facilicom Solutions in Rotterdam circulair ingericht. Daarnaast stimuleert het bedrijf leveranciers en partners om circulair te werken en kunnen opdrachtgevers aankloppen om met circulariteit aan de slag te gaan. Schoonmaakspecialist Gom lanceerde bijvoorbeeld een afvalscan. Deze tool brengt afvalstromen in kaart en geeft praktische adviezen om afval te scheiden, recyclen en verminderen. Daarmee kunnen organisaties nieuwe stappen zetten om onze wereld afvalvrij te maken. Werken aan een schone, duurzame wereld - ook dát is werkgeluk.