Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties zijn een blauwdruk voor een betere, duurzame wereld voor iedereen. De zeventien doelen gaan over de grote opgaven waar we wereldwijd voor staan: welvaart, gelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. De Verenigde Naties wil de zeventien doelstellingen en 169 targets uiterlijk in 2030 realiseren.

Als deelnemer aan de SDG Charter van SDG Nederland zet Facilicom de duurzame ontwikkelingsdoelen structureel op de agenda. Binnen onze organisatie én in ons netwerk. Onderdeel van onze inzet op SDG's is dat we de verschillende initiatieven, projecten en expertises van de divisies onderling verbinden. Alle relevante activiteiten zijn daardoor steeds systematisch in beeld en versterken elkaar. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we onze opdrachtgevers en leveranciers om werk te maken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. We nemen dus onze eigen verantwoordelijkheid om te verduurzamen én komen samen met partners in actie. Door samen stappen te zetten, creëren we nu eenmaal de grootste impact.

We zien Sustainable Development Goals 1, 3, 8, 10 en 11 als de werelddoelen waarop we echt het verschil kunnen maken. Daarom leggen we in onze corporate social responsibility (CSR) de focus op activiteiten die deze vijf doelen verder brengen.

SDG 1 Geen armoede. Poppetjes die alle generaties van jong tot oud weergeven.

SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Het eerste duurzame ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties draait om het tegengaan van armoede en het vergroten van sociale zekerheid. Als grote werkgever neemt Facilicom hiervoor zijn verantwoordelijkheid door te zorgen voor leefbare lonen, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en programma's om medewerkers financieel fit te maken. We zijn ook een actieve deelnemer aan initiatieven om het arbeidsmarktbeleid te verbeteren in de landen waar we actief zijn.

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen, die ook tot uiting komt in onze pay-off Happy People Make Happy People, betekent dat Facilicom Group grote waarde hecht aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers gedurende hun hele loopbaan. We nemen initiatieven om iedereen gezond, veilig en prettig te laten werken. Daarnaast zetten we stappen om duurzame inzetbaarheid te versterken - voor jong én oud.

 

Principe 8 Waardig werk en economische groei - sustainable development - duurzaam

SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Verantwoorde economische groei en een inclusieve werkomgeving behoren tot het DNA van Facilicom Group. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat mensen van 95 nationaliteiten bij ons werken. Daarnaast ondernemen we specifieke activiteiten op het terrein van social return, integriteit en duurzame samenwerking.

 

SDG 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Afbeelding van SDG 10 wat staat voor ongelijkheid verminderen

Het verminderen van ongelijkheid gaat over het verkleinen van de kloof tussen rijk en arm. Ook gaat het om het verzekeren van gelijke kansen voor iedereen. Binnen onze organisatie werken we eraan om inclusie van iedereen mogelijk te maken en te bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. We werken hieraan door bewustwordingstrainingen te geven over inclusiviteit en diversiteit.

SDG 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Het belang van een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame wereld, dat centraal staat in Sustainable Development Goal 11, raakt direct aan het thema duurzaamheid, dat van oudsher op de strategische agenda van Facilicom Group staat. Een inzet op een inspirerende leefomgeving voor iedereen betekent wat ons betreft vanzelfsprekend dat de belangen van mens, milieu en maatschappij in samenhang aandacht krijgen.

 

 

Meer informatie

Meer weten over wat wij doen, of op zoek naar inspiratie en informatie om zelf - verder - aan de slag te gaan met CSR? Facilicom deelt met veel plezier lessons learnt en best practices. Neem contact met ons op