Facilicom en CSR

Drie strategische pijlers zijn de leidraad voor de corporate social responsiblity (CSR) van Facilicom.

1. Zorgdragen voor medewerkers

Bij Facilicom werken professionals die in uiteenlopende omgevingen schoonmaken, toezicht houden, onderhoud uitvoeren, en zorg en ondersteuning verlenen. Het zijn allemaal werkzaamheden die onze medewerkers met veel inzet en betrokkenheid doen, maar die soms ook zwaar zijn. Als dienstverlenend familiebedrijf draait al ons werk om onze mensen. Daarom is een vitale werkvloer een continu aandachtspunt. We ondersteunen onze medewerkers om gezond en zelfredzaam te werken. Onze expertise en ervaring met vitaliteit en werkgeluk zetten we ook in op de werkvloer van onze klanten.

Voorbeelden van activiteiten waarmee wij een vitale werkomgeving versterken

Medwerkers van Gom aan het werk

Trainingen, platform en programma's

Met (online) trainingen, platforms en programma's ondersteunt Facilicom medewerkers om gezonder te leven en prettiger te werken. Het interne platform ‘Hoe lekker werk jij?’ brengt talloze tips en tools samen over gezond, fit, gemotiveerd en betrokken werken, en de balans tussen werk en privé. Zo kunnen medewerkers met HelloFysio via een webcam of telefoon fysiotherapie volgen. De online trainingen van GoodHabitz geven praktisch toepasbare inzichten die bijdragen aan betere prestaties en meer werkgeluk.

Mobility Center van Facilicom Group

Het Mobility Center van Facilicom Group helpt medewerkers om een nieuwe functie te vinden, binnen of buiten onze organisatie. Daarnaast organiseert het Mobility Center onder andere sollicitatietrainingen, workshops over loopbaanontwikkeling, en coaching voor leidinggevenden die medewerkers ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid.

Opleiding en ondersteuning

Verschillende divisies van Facilicom Group, zoals Gom en Trigion, hebben eigen academies met opleidingen om medewerkers in staat te stellen steeds te blijven leren. Verder werkt Gom samen met de Nederlandse Schuldhulproute om medewerkers inzicht te geven in schuldzorgen en financiële problemen op te lossen. 

2. Werken aan een inclusieve samenleving

Bij Facilicom zijn mensen van 95 nationaliteiten in dienst. We zijn als organisatie een afspiegeling van de samenleving waarin we opereren en creëren een werkplek waar medewerkers zich thuis voelen. Diversiteit en inclusiviteit staan in onze organisatie dan ook structureel in de schijnwerpers. We nemen onze verantwoordelijkheid voor een werkomgeving waar gelijkwaardigheid en wederzijds respect het uitgangspunt zijn. We ontwikkelen structureel beleid om racisme, genderongelijkheid en pesten effectief tegen te gaan. Tegelijkertijd ondersteunen en stimuleren we onze klanten om zorg te dragen voor een werkvloer die rechtdoet aan diversiteit. Zo maken we een inclusieve maatschappij steeds meer de gewoonste zaak van de wereld.

Voorbeelden van activiteiten waarmee wij bijdragen aan een inclusieve samenleving

Werkgeluk Facilicom Group

Buitengewoon

Facilicom startte in 2018 de sociale onderneming Buitengewoon, die tot doel heeft om mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt doorgaans niet vinden toch naar een werkplek te begeleiden.

Facilicom Foundation

De Facilicom Foundation steunt initiatieven die een inspirerende leefomgeving toegankelijk maken voor íedereen. We delen onze expertise met goede doelen, doen vrijwilligerswerk en doneren.

Incluzio

Onze divisie Incluzio staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Daar hoort ook bij dat er ruimte is voor mensen van allerlei achtergronden. Een speciaal HR-dashboard geeft Incluzio inzicht in de man/vrouw-verhouding en leeftijdsopbouw van medewerkers aan projecten. Het overzicht is een startpunt voor acties om de organisatie steeds inclusiever te maken.

3. Verkleinen van impact op het klimaat

Facilicom is overtuigd van de noodzaak om onze negatieve impact op het klimaat te minimaliseren. Daarom werken we continu aan de verdere verduurzaming van onze bedrijfsprocessen, kantoren en vervoersmiddelen. We streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Daarnaast zetten we ons in voor een circulaire bedrijfsvoering, en ondersteunen we onze klanten met energiemanagement.

Voorbeelden van activiteiten waarmee wij onze impact op het klimaat verkleinen

Kleine elektrische bestelauto voor gebouw en grasveld

Een koploper

Facilicom is al jarenlang een koploper in onder meer zonnepanelen, elektrisch vervoer, energiezuinig gebouwbeheer en milieuvriendelijke schoonmaak. Om de komende jaren onze CO2-uitstoot nog verder te reduceren - en de impact van onze duurzame acties eenduidig te meten - maakt Facilicom gebruik van de CO2-prestatieladder. We zijn al gecertificeerd op niveau 3 en streven naar certificering op niveau 5. Onze roadmap geeft concrete handvatten om de komende jaren extra in te zetten op CO2-reductie.

Duurzame inkoopcode

In onze Duurzame inkoopcode staat op een rij wat we van onze leveranciers verwachten als het gaat om duurzaamheid en circulariteit.

Specialist in energiemanagement

Facilicom Solutions is specialist in energiemanagement, en levert producten en diensten die bijdragen aan energiebesparing en CO2-reductie. Zo ondernemen organisaties met ons handzame stappenplan de juiste acties om CO2-neutraal te worden, en ondersteunen we klanten met de implementatie van de CO2-prestatieladder.

Meer informatie

Meer weten over wat wij doen, of op zoek naar inspiratie en informatie om zelf - verder - aan de slag te gaan met CSR? Facilicom deelt met veel plezier lessons learnt en best practices. Neem contact met ons op