Vaart maken met de energietransitie

13 minuten

De klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 betekenen dat we in volle vaart verder moeten met de energietransitie. Wat staat ons allemaal te doen?

In het VN-Klimaatverdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. In het Nederlandse Klimaatakkoord is de internationale ambitie vertaald naar de nationale doelstelling om in 2030 bijna de helft minder (49%) broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. In 2050 moet de gebouwde omgeving dan klimaatneutraal zijn.

 

Tot nu toe bungelt Nederland vaak nog onderaan in de internationale lijstjes over de voortgang van de energietransitie. Zo haalt Zweden al meer dan de helft van de gebruikte energie uit duurzame bronnen. In Nederland is volgens het CBS ongeveer een tiende (11,1%) van ons energieverbruik afkomstig van hernieuwbare bronnen, zoals windenergie en zonnestroom. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert in de meest recente editie van de Klimaat en Energie Verkenning, die de voortgang van de uitvoering van het Nederlandse Klimaatakkoord in beeld brengt, dat de jaarlijkse reductie van de uitstoot van broeikasgassen moet verdubbelen om het doel voor 2030 te halen.

De Earth Overshoot Day 2021 en het nieuwste IPCC-rapport laten er ook geen twijfel over bestaan: de energietransitie moet versnellen. De overheid, het bedrijfsleven én burgers hebben daarin allemaal een verantwoordelijkheid.

De verwachting is dat het nieuwe regeerakkoord een stevige ambitie neerzet over de aanpak van de klimaatcrisis, inclusief een visie op de weg daarnaartoe. Het kabinet is vervolgens ook aan zet om een aantal concrete stappen te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om wet- en regelgeving en subsidies.

Groen en zonnig landschap met mooie blauwe lucht met paar schapenwolkjes en een aantal windmolens

Tegelijkertijd moet het bedrijfsleven natuurlijk verder aan de slag met verduurzaming, CO2-reductie en andere klimaatuitdagingen. Facilicom Group heeft in 2017 de ambitie uitgesproken om de bedrijfsvoering al in 2030 CO2-neutraal te maken. Een groot deel van onze CO2-uitstoot heeft te maken met mobiliteit en het energieverbruik van onze bedrijfsgebouwen. Daarom werken we bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het aandeel elektrische auto's binnen ons wagenpark. Tegelijkertijd stimuleren we medewerkers om minder autokilometers te maken, onder andere door thuiswerken en OV-reizen aan te moedigen.

Waarom hebben we als Facilicom zo'n ambitieuze doelstelling voor 2030 gekozen? We willen als dienstverlenend mensenbedrijf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Als familiebedrijf is aandacht voor de volgende generaties ook eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Met ons langetermijnperspectief zijn we ons ervan bewust dat we het verschil kunnen maken voor een betere wereld voor toekomstige generaties. Dan klinkt een nationale doelstelling voor 2050 erg ver weg. En als klimaatneutraliteit in 2030 haalbaar lijkt, waarom zou je daar dan niet op aankoersen?

Om de komende jaren structureel en systematisch de CO2-footprint van onze bedrijfsvoering verder te verkleinen, maken we gebruik van de CO2-prestatieladder. De methodiek zorgt voor een onafhankelijk, betrouwbaar en eenduidig meetinstrument om de voortgang te monitoren en te registreren. Het proces maakt ons ook bewust van de omvang van de opgave en van eventuele extra acties en initiatieven.

 

Een dergelijk bewustzijn speelt ook een rol in de bijdrage die we als burgers allemaal kunnen leveren. Ik herinner me nog goed dat Facilicom in 2017 een Facilitair Kenniscentrum over de energietransitie organiseerde. Spreker Jan Rotmans vroeg toen aan de aanwezigen in de zaal wie er thuis al zonnepanelen en/of een warmtepomp hadden. Dat was een handjevol mensen. Ik dacht toen meteen: de volgende keer dat me die vraag gesteld wordt, moet ik er echt een goed antwoord op hebben. Practice what you preach! Inmiddels heeft mijn huis zonnepanelen op het dak en is de verwarming dankzij een warmtepomp aardgasvrij.

Windmolens in Nederland met ondergaande zon

Een ingrijpende en kostbare verbouwing om een woning te verduurzamen is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar. Daarom hebben we ook de overheid nodig, die in staat is om grootschalig te investeren in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De miljarden die vorig jaar zijn geïnvesteerd in de strijd tegen COVID-19 laten de financiële slagkracht van de overheid duidelijk zien. Zoiets moet toch ook mogelijk zijn om de planeet te redden?

 

Voor Facilicom betekent de inzet op CO2-reductie, als een integraal onderdeel van onze corporate social responsibility, dat we vaart maken met mogelijke oplossingen om de klimaatdoelen te bereiken. Zo heeft Breijer, onderdeel van Facilicom Solutions, een bluebot ontwikkeld die data van gebouwbeheerssystemen gebruikt om de energieprestaties én het comfort van kantoorgebouwen te verbeteren, tegen lagere kosten.

De bluebot is een goed voorbeeld van de manier waarop we als Facilicom Group werken aan de energietransitie: door zelf maatregelen te nemen én onze klanten en partners te ondersteunen met slimme oplossingen. De bluebot wordt toegepast in ons hoofdkantoor in Schiedam, dat bij de opening in 2006 al het duurzaamste bedrijfspand van Nederland was, en is beschikbaar voor onze klanten in Nederland en België. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen. Doet u ook mee?

Geert van de Laar, CEO van Facilicom Group